Privacy op de School van Vrede

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • jouw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

De gegevens die over kinderen en ouders/verzorgers gaan, noemen we persoonsgegevens. De verwerking van jouw persoonsgegevens door Blosse vindt onder andere plaats voor de organisatie en het bieden van onderwijs en kinderopvang, de begeleiding van kinderen en het voorzien in hun (extra) ondersteuningsbehoefte. In het privacyreglement kunt je precies lezen wat de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens.

De School van Vrede wil jou goed informeren. Een gebruiksvriendelijke website is daarbij van belang. Om de informatie op onze website verder te verbeteren, kijken we welke pagina's onze bezoekers wel of juist niet bekijken en hoe lang ze gemiddeld op een bepaalde pagina blijven. Hiervoor zijn cookies nodig. Het is mogelijk om het gebruik van cookies in je browser uit te schakelen, zodat deze cookies niet geplaatst worden.

Indien je vragen en/of opmerkingen hebt, kun je contact met ons opnemen via info@schoolvanvrede.nl

Voor de School van Vrede geldt een privacyreglement. Hierin staat beschreven hoe we omgaan met de gegevens over de kinderen en wat de rechten zijn van ouders en kinderen. Dit reglement kunt u hier downloaden.

Algemeen Bijzondere Basisschool
School van Vrede

Pieter van Damstraat 36
1335 PG Almere, Oostvaarders

+31 6 86 274 578info@schoolvanvrede.nlwww.schoolvanvrede.nl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram